Regulamin

WSTĘP:

Sprzedażą produktów elektronicznych na stronie https://wwwr.re4matik.pl zajmuje się Re4matik Mateusz Bartkowiak, zarejestrowana w Hiszpanii. Szczegółowe dane firmowe:

Mateusz Bartkowiak

Calle Correos 13/7

46002 Valencia, Spain

(VAT) NIE: ESY8520837H

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: clinic@re4matik.com
Data publikacji Regulaminu: 28.01.2024 r.

DEFINICJE

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kupujący – zarówno Klient jak i Konsument
Cena – cena brutto Towaru w złotych polskich umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów wysyłki Towaru.
Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem:  https://www.r4matik.pll/regulamin
Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.re4matik.pl/ za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

Sprzedawca:

Mateusz Bartkowiak

Calle Correos 13/7

46002 Valencia, Spain

NIE: Y8520837H

 

KONTO BANKOWE:

Produkt/Produkt Elektroniczny – niepodzielna i minimalna ilość rzeczy, która może być przedmiotem Zamówienia. Dostępny w Sklepie i oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej. Podany jako jednostka miary przez określenie jego ceny (cena/sztuka produktu).
Zamówienie – zamówienie na Produkty złożone przez Kupującego w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produkcji video w formie streamingu bezpośredniego ze strony.
2. Warunkiem zakupu dostępu do nagrań jest rejestracja Kupującego z potwierdzeniem pełnoletniości i założenie Konta na re4matik.pl
3. Kupujący może złożyć nieograniczoną ilość Zamówień.
4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego. Aby złożyć Zamówienie wystarczy dostęp do:
1. połączenia internetowego,
2. standardowej przeglądarki internetowej,
3. aktywnego adresu e-mail i numeru telefonu.
5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą. Określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz wyznacza prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto w Polskich Złotych (PLN)
7. Zakazanym jest dostarczenie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego Sklepu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.
8. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt 3. IV.
9. Kupujący w zakresie korzystania z jakiegokolwiek Produktu nie jest uprawniony do:
rozpowszechniania go ani wprowadzania do obrotu, ani w całości ani we fragmentach;
ingerowania w jego zawartość;
publikacji,
dystrybucji,
powielania;
usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń;
oddawania w najem;
jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania.
12. Kupujący nabywający Produkt ze Sklepu zobowiązany jest dba, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z niego w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, wydawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy Produktu (Kupującego) z tytułu naruszenia praw do produktów oznaczonych zarejestrowanym, prawnie chronionym znakiem towarowym. 

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia w formie elektronicznej nie mają ograniczeń terytorialnych.
2. Kupujący chcąc dokonać zamówienia na stronie Sklepu, wybiera określony produkt/produkty poprzez kliknięcie na przycisk „kup teraz”, a następnie określa sposób płatności. Po wykonaniu ww. czynności potwierdza zamówienia klikając w przycisk „Kupuję i Płacę”
3. Kupujący postępuje zgodnie z formularzem zamówienia

4. Potwierdzeniem złożenia Zamówienia jest wiadomość elektroniczna przysłana na adres email podany przez Kupującego.
5. Kupujący jest informowany o zmianie statusu (etapach realizacji) zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

FORMY DOSTAWY I METODY PŁATNOŚCI

1. Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy Produktów objętych Zamówieniem:
1. Dostęp do produktów w formie streamingu bezpośrednio ze strony sklepu
2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest przelewy24

Dostępne formy płatności:
1. Płatność kartą kredytową
2. Szybkie płatności przelewy24
3. Jeśli Kupujący jako formę płatności wybrał „przelewy24”, zostanie przekierowany na stronę systemu przelewy24 w celu dokonania płatności. Po wykonanej płatności nastąpi powrót na stronę z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą:
1. Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego
2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Gdy Kupujący złoży i opłaci Zamówienie, otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia oraz dostępem do zamówionego produktu lub subskrypcji
2. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Po zalogowaniu się do profilu z dostępem do zakupionych produktów (treść cyfrowa) konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
2. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.re4matik.pl/polityka-prywatnosci/

Reklamacje:

1. Wszelkie reklamacje z tytułu niezgodności towaru Konsument może zgłosić za pomocą formularza kontaktowego lub drogą elektroniczną na adres clinic@re4matik.com

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.).

3. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Nabywcy i powiadomi go o dalszym postępowaniu.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Kupujący ma możliwość:
1. Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
2. Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Kupujący może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
3. Kupujący może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2024 roku.
  2. Regulamin Sklepu może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
  3. Jeśli zarejestrowany Kupujący nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
  4. Zmieniony regulamin wiąże Kupującego jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego.
  5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Kupującego korzystającego ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.
  6. Sklep dąży by spory rozwiązywane w Konsumentem były w pierwszej kolejności w sposób polubowny, w sytuacji gdyby ta forma nie zdała rezultatu, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
  7. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf poniżej niniejszego Regulaminu.
  8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.
  W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt na clinic@re4matik.com 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję